مدیر کلینیک پزشکی در استرالیا

میانگین حقوق مدیر کلینیک پزشکی در استرالیا

میانگین حقوق برای مدیر عملیات بالینی در استرالیا 119292 دلار استرالیا است.

تعریف شغلی برای مدیر کلینیک پزشکی در استرالیا

شغل مدیر عملیات بالینی به طور کلی کار برای سازمانها در حوزه پزشکی بوده، و مسئول نظارت بر تمامی فعالیتهای روزانه برای بخش پزشکی سازمان هستند. این امر شامل مدیریت خدمات مشتری، فروش و صدور فاکتور، و همچنین مدیریت کلی کارکنان عملیات است. مدیر عملیات بالینی مسئول نظارت بر کارکنان و تخصیص وظایف کاری در سراسر دپارتمان به منظور تضمین تکمیل مناسب و به موقع این وظایف میباشد. آنها با مهندسین، مدیران پروژه، تکنسینها، نمایندگان حسابداری و کارکنان اداری همکاری مینمایند. علاوه بر این، برخی مدیران بالینی کلینیک با مشتریان یا فروشندگان خارجی ارتباط برقرار میکنند.

سایر مسئولیتهای مدیر عملیات بالینی شامل نظارت بر عملیات روزانه دپارتمان؛ تضمین انطباق کارکنان با استانداردهای تنظیم شده، استخدام، آموزش و زمانبندی برنامه کارکنان؛ و ایجاد و مدیریت قراردادها میباشد. مدیر عملیات بالینی همچنین مسئول بررسی تمامی سیاستهای داخلی و روشها به منظور تضمین انطباق کامل با الزامات قانونی است. یک مدیر عملیات بالینی به مدیر اجرایی ارشد سازمان گزارش میدهد.

مدرک تحصیلی مورد نیاز برای مدیر کلینیک پزشکی در استرالیا

مشاغل مدیر عملیات بالینی نیازمند مدرک کارشناسی در یک رشته مرتبط و پنج تا 10 سال تجربه کار در یک محیط درمانی است. آنها میبایست قادر به رسیدگی به پروژههای متعدد و تکمیل آنها به صورت به موقع بوده، و همچنین دارای مهارتهای عالی سازمانی و مولتی تسک (انجام چند کار به طور همزمان) باشند. دانش در زمینه Medicare، جبران خسارت کارگران، و قوانین OSHA ترجیح داده میشوند. مدیران عملیات بالینی همچنین میبایست قادر به هدایت کار سایر اعضای تیم باشند.

وظایف مدیر کلینیک پزشکی در استرالیا

  • تضمین باقی ماندن آزمایشات در محدوده بودجه و استفاده موثر از منابع، شناسایی و درخواست برای منابع بودجه.
  • استخدام، نظارت و ارزیابی عملکرد محققان بالینی.
  • کار با محققان به منظور تضمین مطابقت تحقیقات با استانداردهای کیفی و قانونی.
  • توسعه، بررسی و اجرای سیاستها و پروتکلها برای انجام آزمایشات و دستیابی به موافقت از سوی شرکتکنندگان در آزمایش.
  • نظارت و هدایت اجرای آزمایشات بالینی در یک آزمایشگاه تحقیقات پزشکی.

دستمزد با توجه به میزان تجربه برای مدیر کلینیک پزشکی در استرالیا

یک مدیر عملیات بالینی با 1 تا 4 سال تجربه به مجموع میانگین (شامل انعام، پاداش و اضافه کاری) 100 هزار دلار استرالیا، براساس داده 5 حقوق، دست مییابد. یک مدیر عملیات بالینی در میانه حرفه خود با 5 تا 9 سال تجربه به مجموع میانگین 82621 دلار استرالیا، براساس داده 5 حقوق، دست مییابد. یک مدیر عملیات بالینی با تجربه با 10 تا 19 سال تجربه به مجموع میانگین 124084 دلار استرالیا دست مییابد، براساس داده 7 حقوق. در اواخر حرفه خود (20 سال یا بیشتر)، کارکنان به مجموع میانگین 129716 دلار استرالیا دست مییابند.

نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

X